Riešenie nedostatku investícií: Nový projekt financovaný EÚ vybuduje stabilný investičný tok v strednej a východnej Európe

Cieľom projektu HICEE (Healthy Investment Central Eastern Europe) je podporiť inovácie v strednej a východnej Európe, kde startupy získavajú len tretinu európskeho priemeru investícií rizikového kapitálu.

Na čele projektového konzorcia stojí EIT Health, popredná európska sieť inovátorov v oblasti zdravotníctva, ktorá je súčasťou Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), orgánu Európskej únie. Partnermi projektu sú poskytovatelia služieb akcelerácie podnikania a siete investorov z Maďarska, Poľska, Slovenska a Slovinska, ako aj inovačné centrá z Belgicka a Holandska. Táto dvojročná iniciatíva je súčasťou Horizont Európa, kľúčového programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií.

Tip redakcie: Mobily, PC, Hry a kancelária za super ceny od overeného obchodníka

Na región strednej a východnej Európy pripadlo v roku 2021 len 3,2 % celkových investícií rizikového kapitálu v Európe. Podporené startupy z tohto regiónu získali priemernú investíciu rizikového kapitálu vo výške 1,2 milióna eur, čo predstavuje tretinu európskeho priemeru 3,8 milióna eur1. Podľa európskeho prehľadu inovácií je jednou z najväčších výziev v rozvojových európskych regiónoch (označovaných ako skromné a mierne inovačné ekosystémy) práve prilákanie kapitálu. Dôvody sú rôzne, patrí k nim menej investičných príležitostí a investorov, ako aj neochota investovať kapitál za hranicami.

„Výskum naznačuje, že investičný deficit v strednej a východnej Európe je spôsobený nedostatkom projektov aj investorov. Projekt HICEE to rieši podporou kancelárií pre transfer technológií, rozvíjaním výmeny poznatkov prostredníctvom budovania kapacít a tvorbou vhodnej investorskej infraštruktúry pre začínajúce podniky. Program si uvedomuje špecifické výzvy, ktorým čelia startupy v oblasti zdravotníctva a prírodných vied, a jeho cieľom je poskytnúť zúčastneným stranám znalosti potrebné na úspešné uvedenie ich produktov na trh,“ vysvetľuje Magda Krakowiak, riaditeľka EIT Health Accelerator.

Prilákanie 3 miliónov eur vďaka cezhraničným investíciám

Cieľom projektu HICEE je vytvoriť pre startupy udržateľné investičné ekosystémy, prilákať miestnych a medzinárodných investorov a pomôcť im pri znižovaní rizika. V rámci projektu sa budú zdieľať aj úspešné príklady z praxe, čím sa motivujú aj samotní investori k trvalému zapojeniu. Jeho prvé aktivity prebehnú v Poľsku, Maďarsku, Slovinsku a aj na Slovensku, kde sú partneri projektu, no rozšíria sa aj do ďalších európskych regiónov. Očakáva sa, že program poskytne nové metodiky najmenej 10 organizáciám podporujúcim startupy, ako sú kancelárie pre transfer technológií (TTO – Technology Transfer Offices). Jeho cieľom je tiež vyškoliť ďalších 30 lektorov, ktorí majú potenciál ovplyvniť až 150 inovačných projektov ročne. Program tiež plánuje preveriť 25 startupov v oblasti zdravotníctva z hľadiska ich pripravenosti na medzinárodné investície a prilákať milióny eur v rámci cezhraničných spoluprác. Záväzkom projektu je aj vydanie digitálnej investičnej príručky a bielej knihy o investičných politikách, ktoré pomôžu investorom a prispejú k informovanejšej a silnejšej investičnej komunite.

HICEE sa zameriava na TTO, univerzity, investorov a inovátorov a kladie dôraz na spoluprácu v záujme udržateľných inovácií v regióne. Program sa snaží priamo spolupracovať s Európskym investičným fondom, regionálnymi a národnými inovačnými agentúrami a európskymi tvorcami politík s cieľom vytvoriť prostredie podporujúce dlhodobý rast a trvalé väzby medzi inovačnými aktérmi v regióne i mimo neho.

Partneri konzorcia HICEE

Projektové konzorcium tvorí 10 partnerov zo 7 európskych krajín. Patrí sem EIT Health (DE) ako koordinátor, jeho pridružený subjekt EIT Health SI (DE) a hlavní príjemcovia, konkrétne Civitta (SK), Cobinangels (PL), Crowdberry (SK), EIT Health InnoStars (InnoStars) (DE), Hungarian Business Angel Network (HunBAN) (HU), Ljubljanski univerzitetni inkubator (SI), MEDVIA (BE) a TU Delft (NL).

Okrem toho bude iniciatíva využívať znalosti externých odborníkov a členov poradnej skupiny, t. j. KU Leuven (BE), Danube Angels (AT). Hungarian Export Promotion Agency Nonprofit, Inc. (HU), Business Angels Europe BAE (BE), Karolinska Institutet Innovations AB KII (SE), European Investment Fund EIF (LU), Invest Europe IE (BE), Arima d.o.o / Business Angels of Slovenia (SI).

Väčšina partnerov konzorcia HICEE sa už vo svojich regiónoch podieľa na činnostiach úzko súvisiacich s rozsahom projektu. Slovenská Civitta vedie akceleračný program. Okrem toho majú Civitta, TU Delft, Ljubljanski univerzitetni inkubator a InnoStars veľmi dobré výsledky v oblasti spoločných programov spolupráce, ako je program DRIVE alebo program RIS Jumpstarter. EIT Health a EIF už majú dôveryhodný pracovný vzťah a zabezpečujú de-risked deal-flow pre pridružených európskych investorov prostredníctvom spoločného rozvoja Venture Center of Excellence (VCoE), verejno-súkromného koinvestičného programu spojeného so Zastrešujúcim fondom pre udržateľný rozvoj (SDUF) v hodnote 150 miliónov eur.

HICEE je kľúčovým krokom k vytvoreniu dynamického inovačného ekosystému v strednej a východnej Európe. Na zabezpečenie širokého prijatia výsledkov projektu využijeme rozsiahly dosah programu EIT Health InnoStars a jeho regionálneho inovačného programu (RIS), ktorý funguje v 13 menších a stredne veľkých regiónoch. Vďaka spoločnému záväzku zainteresovaných strán, investorov a inovátorov som presvedčený, že program zanechá trvalú stopu v hospodárskom a zdravotnom prostredí regiónu,“ dodal Balazs Furjes, výkonný riaditeľ EIT Health InnoStars.

Viac informácií o programe HICEE nájdete na stránke Financovanie a verejné súťaže (europa.eu).

O Európskom inovačnom a technologickom inštitúte (EIT)

EIT je najväčší európsky inovačný ekosystém, ktorý združuje takmer 2 400 partnerov zo špičkových podnikateľských, výskumných a vzdelávacích organizácií v celej Európe vo viac ako 50 inovačných centrách. EIT posilňuje inovačnú schopnosť Európy tým, že podporuje riešenia naliehavých globálnych výziev a podporuje podnikateľské talenty s cieľom vytvárať udržateľný rast a kvalifikované pracovné miesta v Európe. EIT je orgánom EÚ a neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa. Inštitút podporuje dynamické celoeurópske partnerstvá, znalostné a inovačné spoločenstvá EIT, ktoré pozostávajú z popredných spoločností, výskumných laboratórií a univerzít, z ktorých každé sa venuje riešeniu naliehavých globálnych výziev, od zmeny klímy cez zdravie až po obnoviteľné zdroje energie. Viac informácií nájdete na stránke https://eit.europa.eu/ .

O spoločnosti EIT Health

EIT Health je sieť najlepších inovátorov v oblasti zdravia, ktorá má približne 120 partnerov a je podporovaná Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT), orgánom Európskej únie. Spolupracujeme naprieč hranicami s cieľom prinášať nové riešenia, ktoré môžu európskym občanom umožniť žiť dlhší a zdravší život.

Keďže Európania riešia problém narastajúceho počtu chronických ochorení a multimorbidity a snažia sa využiť technológie, aby sa posunuli nad rámec tradičných prístupov k liečbe, prevencii a zdravému životnému štýlu, potrebujeme myšlienkových lídrov, inovátorov a účinné spôsoby, ako uviesť na trh inovatívne riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Náš záväzok podporovať rozvoj zdravotnej starostlivosti sa prejavuje v našej aktívnej úlohe v oblasti mentorstva, financovania a podpory výskumu. EIT Health je uznávaným kľúčovým hráčom v oblasti inovácií v zdravotníctve a medzi jeho úspechy patrí podpora viac ako 2 500 startupov a scaleupov, pomoc startupom podporovaným EIT Health pri získaní investícií vo výške 1,9 miliardy eur, uvedenie 113 zdravotníckych riešení na trh a odborná príprava 49 000 študentov a odborníkov.

EIT Health všetky tieto potreby rieši. Spájame relevantných aktérov v oblasti zdravotnej starostlivosti naprieč európskymi hranicami – zabezpečujeme zapojenie všetkých strán „znalostného trojuholníka“, aby sa inovácie mohli uskutočňovať na priesečníku výskumu, vzdelávania a podnikania v prospech občanov.

EIT Health: Spoločne za zdravý život v Európe. Viac informácií nájdete na: http://www.eithealth.eu

O spoločnosti EIT Health InnoStars

Klaster InnoStars je jednou z ôsmich geografických oblastí EIT Health. Zahŕňa polovicu Európy vrátane Poľska, Maďarska, Talianska a Portugalska, ako aj ďalšie regióny zapojené do inovačného programu EIT – pobaltské štáty, Chorvátsko, Slovensko, Českú republiku, Slovinsko, Grécko a Rumunsko. Ide o skupinu krajín, ktoré Európsky inovačný prehľad (EIS) kvalifikuje ako mierne inovatívne krajiny. InnoStars sa zameriava na podporu podnikania, inovácií a vzdelávania v oblasti zdravotnej starostlivosti, zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia v regióne a na odstraňovanie rozdielov medzi regiónmi, ktoré sú lídrami v oblasti inovácií, a regiónmi, ktoré napredujú.

1 Invest Europe (June 2022). Research. 2021 Central & Eastern Europe Private Equity Statistics.

...

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER