Viete, čo ste ako držiteľ nebezpečných odpadov povinný spraviť?

V spoločnostiach, najmä priemyselných, sa často v procese výroby stretávame aj s nebezpečným odpadom. Každý, kto tento druh odpadu produkuje, má zodpovednosť aj za jeho nakladanie a zneškodnenie. Čo všetko je potrebné vykonať pri nakladaní s nebezpečným odpadom?

Pod nebezpečný odpad spadajú všetky druhy materiálov, ktoré majú čo i len minimálny potenciál na ohrozenie životného prostredia a zdravia ľudí. Zneškodnenie nebezpečného odpadu je preto nevyhnutná pre všetkých, ktorí s týmto druhom odpadu nakladajú.

Povinnosti pre držiteľov nebezpečného odpadu

Nakladanie s nebezpečným odpadom musí byť v súlade s právnymi normami, preto sú ich držitelia povinní dodržiavať nasledujúce kroky:

  1. registrácia nebezpečného odpadu – musí sa vykonať ešte pred prvou produkciou nebezpečného odpadu na príslušnom úrade životného prostredia,
  2. triedenie a označovanie nebezpečného odpadu,
  3. správna manipulácia a skladovanie – zabezpečené proti neoprávnenému prístupu, požiarom, výbuchom, krádežiam ap.,
  4. zneškodnenie nebezpečného odpadu – odovzdanie príslušnému subjektu na zneškodnenie.

V prípade, že by ste uvedené kroky nedodržali a orgány by vám protizákonné nakladanie s nebezpečným odpadom zistili, tak by ste sa nezaobišli bez vysokých finančných sankcií. Okrem toho by vám hrozili aj ďalšie sankcie, ktoré sú uvedené v právnych predpisoch.

Nebezpečné odpady
Nebezpečné odpady

Pomoc s nebezpečným odpadom

Z týchto, ale aj environmentálnych dôvodov, by ste nebezpečný odpad nemali podceňovať a poradiť sa s ním so špecializovanou spoločnosťou zaoberajúcou sa odpadovým hospodárstvom. V rámci ich kompetencie vám radi poskytnú kompletné poradenstvo, vami vyprodukovaný odpad tiež odvezú, zhodnotia a šetrne k životnému prostrediu aj zneškodnia.

Zdroj foto: Elias from Pixabay

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER