Čo je to due diligence a aké druhy poznáme?

Podnikanie so sebou prináša viaceré riziká. V extrémnych prípadoch stačí jedno zlé obchodné rozhodnutie a môže byť z toho veľký problém. Aby bolo možné takýmto situáciám predísť, je potrebné pred dôležitými rozhodnutiami získať možné maximum informácií o druhej strane.

Najčastejšie sa využíva finančné due diligence

Na získanie všetkých informácií, ktoré môžu ovplyvniť dôležité biznisové rozhodnutia, slúži proces, ktorý sa nazýva due diligence. Ide o hĺbkovú previerku podniku, vďaka ktorej je možné získať ucelený prehľad o jeho právnej a finančnej situácii. Takéto kontroly však nie sú vždy rovnaké. Na základe predpokladaného zámeru a typu investície delíme due diligence na viacero druhov.

Zrejme najčastejšie sa vykonáva finančné due diligence, ktoré slúži na zistenie stavu a hodnoty majetku spoločnosti, spôsobu jeho financovania a obzvlášť sa zameriava na tie najaktuálnejšie informácie, ktorými sú výsledky hospodárenia za posledné roky. Robí sa to formou konkretizovania údajov v účtovných výkazoch, overenia metód používaných pri oceňovaní, odpisovaní a tvorbe rezerv, realizáciou náhodnej inventúry a ďalšími spôsobmi.

Ďalšie druhy due diligence

Medzi ďalšie často využívané druhy due diligence patrí daňové due diligence. To slúži na overenie skutočnosti, či má daná spoločnosť riadne splnené všetky svoje zákonné povinnosti týkajúce sa daní. Zisťujú sa najmä možné riziká v oblasti daní z príjmu a pridanej hodnoty, či vzťahy medzi majetkovo a personálne prepojenými.

Právne due diligence získava a posudzuje relevantné informácie o akcionároch spoločnosti, majetkovej účasti cieľovej spoločnosti na podnikaní iných spoločností, pracovnoprávnych, úverových a iných zmluvných vzťahoch, právach a záväzkoch voči tretím osobám, ale aj o právach duševného vlastníctva, čiže napríklad aj o ochrannej známke. Zisťuje sa tu, či spoločnosti nehrozia súdne spory.

Okrem týchto 3 najčastejšie využívaných druhoch due diligence sú tu aj ďalšie. Due diligence môže byť aj prevádzkové, trhové, manažérske a personálne a taktiež technické. Každý z týchto druhov má svoj význam v závislosti od situácie.

Zdroj obrázka: Autor: Vitalii Vodolazskyi / Stock.adobe.com

...

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER