Kolaudačné rozhodnutia – ako dlho trvá kolaudácia?

Rozhodli ste sa stavať novú nehnuteľnosť, prípadne si svoju starú len rekonštruujete, a už sa nachádzate v posledných fázach tejto stavby? Podajte stavebnému úradu návrh na kolaudáciu čo najskôr. Jej schválenie a celková realizácia môže trvať aj niekoľko týždňov. Ako dlho trvá kolaudácia a čo všetko je potrebné na jej úspešné zvládnutie?

Kolaudácia predstavuje dôležitý proces, bez ktorého sa žiadna budova nezaobíde. Kolaudačné rozhodnutie by malo byť základom každej stavby, či už sa jedná o novostavbu, alebo len o rekonštrukciu pôvodnej budovy. Samotné rozhodnutie potvrdzuje, že daná stavba je v súlade so stavebným zákonom a ostatnými predpismi, ktoré súvisia so stavebníctvom a bezpečnosťou.

Kolaudácia
Image by bridgesward from Pixabay

Udelenie súhlasu umožňuje stavbe jej používanie ako obytnej alebo komerčnej budovy. Ako dlho trvá proces kolaudácie a ktoré všetky činnosti jej predchádzajú? To je otázka, ktorou sa zaoberá každý človek, ktorý plánuje stavať alebo rekonštruovať, či už sa jedná o stavebníkov, developerov, alebo majiteľov budov.

Celkový proces a trvanie každej kolaudácie je individuálne a líši sa v závislosti od viacerých faktorov. Medzi tie najdôležitejšie patria základné údaje o stavbe, ako napríklad jej veľkosť a stavebná plocha, zložitosť celkového projektu, počet súhlasov a schválení potrebných na kolaudáciu. V prípade nejasností je vhodné sa obrátiť na odborníkov.

K faktorom, ktoré môžu ovplyvniť proces kolaudácie, patria v neposlednom rade aj časové harmonogramy a zodpovednosť úradníkov a pracovníkov, ktorí sú za evidenciu a samotnú kolaudáciu zodpovední. Vo viacerých krajinách trvá kolaudačné konanie niekoľko týždňov, dokonca sa môže natiahnuť až na niekoľko mesiacov. Pri zložitejších projektoch alebo pri vyskytnutí nedostatkov a problémov sa kolaudačný proces môže natiahnuť na ešte dlhší čas.

Kolaudácia
Image by Paul Brennan from Pixabay

Čo sa pri kolaudácii kontroluje?

V prvom rade si treba uvedomiť, že kolaudačné konanie nie je jednoduchý proces a oproti ostatným stavebným procesom môže zabrať oveľa viac času. Stavba musí spĺňať všetky právne a bezpečnostné požiadavky, preto sa musí dôkladne skontrolovať. Táto kontrola zahŕňa viaceré čiastkové kontroly, v ktorých úrady dbajú na správne vypracované projektové dokumenty, vizuálnu stránku dokončenej stavby, ale tiež aj testovanie a vykonávanie bezpečnostných úkonov, či je stavba pevná a odolná. Až po celkovej kontrole môže kolaudačné rozhodnutie nadobudnúť svoju právoplatnosť.

Každý z nás je len človek a aj v prípade kolaudácie sa môžu vyskytnúť rôzne nedostatky a problémy. Tieto nedopatrenia je potrebné vždy opraviť, čo samozrejme predlžuje celkový čas trvania kolaudačného procesu. Môže sa udiať, že nebudú splnené napríklad požiadavky na bezpečnosť. V takejto situácii je nutné nedostatok čo najskôr opraviť, inak nebude kolaudačné konanie vyhlásené za právoplatné. Celkové trvanie kolaudácie môže predĺžiť aj fakt, že každá úprava stavby bude vyžadovať dodatočné súhlasy a ďalšie schválenia.

Faktory, ktoré staviteľ neovplyvní

Dobu kolaudácie môžu okrem rôznych úprav stavieb predĺžiť aj vonkajšie faktory, ktoré súvisia s kapacitami úradov zodpovedných za kolaudáciu. K vonkajším faktorom, ktoré majitelia budov alebo developeri vôbec nevedia ovplyvniť, patria aj úpravy stavebného zákona a iných súvisiacich predpisov. Pri nich sa v najhorších prípadoch môže stať, že bude musieť byť celá stavba alebo rekonštrukcia prekopaná od základov. Šanca, že sa niečo takéto stane, je veľmi nízka, no čiastkové stavebné úlohy vám zmeny zákonov určite môžu pozmeniť. Ak by počas kolaudácie nastala akákoľvek zmena v zákone, je dôležité stavbu upraviť podľa aktuálne platných predpisov.

Celkovú kontrolu, ako aj upozornenia na zmeny zákonov a predpisov, zabezpečujú aj kancelárie ponúkajúce geodetické služby.

Na hladké a úspešné absolvovanie kolaudačného procesu bez akýchkoľvek oneskorení je dôležitá dôkladná kontrola a úplná spolupráca s kompetentnými úradmi, ktorým treba všetky potrebné informácie hlásiť v dohodnutých termínoch. Najlepším riešením je, keď si stavitelia, majitelia budov, prípadne developeri, pripravia všetky potrebné dokumenty vopred. Tak sa zamedzí akýmkoľvek zbytočným časovým oneskoreniam.

Právoplatnosť kolaudácie

Za proces kolaudácie zodpovedajú poverení pracovníci, ktorí porovnávajú vopred vypracovaný projekt stavby s reálnym stavom. K tomuto pracovníci vypracujú kolaudačný protokol, v ktorom spíšu všetky zistenia a vykonajú konečné rozhodnutie o tom, či bude alebo nebude kolaudácia právoplatná. V prípade, že sa reálny stav zhoduje s projektom stavby, stavebný úrad zmení kolaudačný protokol na oznam o vykonaní úspešnej kolaudácie. Na druhej strane, ak pracovníci úradu zistia akékoľvek nezhody, uvedú ich do spomínaného protokolu a vystavia termíny, do ktorých treba dané nezrovnalosti opraviť.

Kolaudácia
Image by svklimkin from Pixabay

Kolaudácia je nevyhnutným procesom k tomu, aby sa zo stavby stala budova, ktorá sa môže aktívne využívať. Niektorí ľudia môžu kolaudačné konanie brať ako nepotrebné. Treba si však uvedomiť, že práve v ňom sa kontroluje hlavne celková bezpečnosť objektu.

Celý článok sme venovali jednotlivým povinnostiam, ktoré by mal každý developer alebo staviteľ dodržiavať, aby jeho stavba bola úspešne skolaudovaná bez akýchkoľvek časových nezrovnalostí a predĺžení. Preto ešte raz uvedieme jednotlivé kroky, ktoré sa odporúčajú dodržiavať, aby sa kolaudácia skrátila na minimálny čas:

  • dôkladne pripravte projekt ešte pred začatím stavania,
  • zaobstarajte si všetky potrebné súhlasy a povolenia od úradov,
  • spolupracujte s úradmi a poskytujte im všetky dokumenty a informácie, ktoré od vás požadujú,
  • komunikujte hneď, a to hlavne v prípade, ak sa vyskytnú akékoľvek problémy alebo otázky súvisiace so stavbou alebo rekonštrukciou objektu,
  • dodržiavajte vopred stanovené termíny.

Ak sa momentálne nachádzate v priebehu stavby alebo rekonštrukcie budovy, odporúčame vám vyhľadať odbornú pomoc stavebného inžiniera alebo právneho zástupcu. Pomôže vám prejsť celým kolaudačným procesom bez problémov. Využiť samozrejme môžete aj geodetické služby, ktoré pokrývajú celý priebeh kolaudácie a výstavby. Geodetická kancelária sa zaoberá činnosťami od začiatku až po koniec celkového procesu budovania alebo rekonštrukcie nehnuteľností. Okrem prípravy geodetických podkladov a geodetického merania vám zabezpečí aj:

  • realizáciu geodetických činností,
  • monitorovanie stavieb,
  • vyhotovenie podkladov pre kolaudáciu,
  • spracovanie geodetickej dokumentácie,
  • mnoho ďalších činností.

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER